E-managing op RTL 7

Gratis zelfsturingsscan

shutterstock_110169662“De sfeer in het team is goed”. “We werken goed met elkaar samen”. “We hebben respect voor elkaar en laten elkaar uitpraten”. “We willen er echt samen iets moois van maken”. Kortom het team geniet van de vrijheid van zelfsturing.Maar hoe werkt een team eigenlijk? Hoe komt het dat een team effectief is of juist niet? Daar hebben veel medewerker nog nooit over na hoeven denken en anders zeker niet zo bewust. Dus in hoeverre kunnen we dat van medewerkers verwachten. Teams moeten hierbij een handje worden geholpen.

Om dit te realiseren hebben wij de zelfsturingscan voor teams ontwikkeld. Deze scan helpt teams enorm om inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de zelfsturende van het team, denk hierbij aan zaken als: In hoeverre voelen wij ons een team? Hoe gaan wij om met assertiviteit? Geven wij wel goed feedback aan elkaar? Kunnen wij omgaan met tegen slagen?Het innovatieve zit niet in het vorm waarop deze scan wordt vormgegeven want er zijn al veel persoonlijkheidstesten en vragenlijsten. Wel innovatief is de manier waarop teams de resultaten tot zich krijgen.

Want ook je instrument moet aansluiten bij de principes van zelfsturing.Elke manager of coach die zelfsturende teams begeleidt, merkt dat de zelfsturing tussen teams enorm verschilt en er binnen vrijwel alle teams verbetering mogelijk is. Dit is niet zo gek want er wordt iets heel nieuws gevraagd van teams en hun leden. Medewerkers moeten nieuwe competenties ontwikkelen, en leren kijken naar de prestaties van het team als geheel. Waar men zich voorheen voornamelijk druk moest maken over het eigen functioneren, is het nu dus ook van belang je druk te maken over het functioneren van je andere teamleden. Want als zelfsturend team sta je samen voor een uitdaging.Met de zelfsturingscan geven we teamleden handvatten om aan de zelfsturing te werken. Dit doen we door:

 • Teams op een begrijpelijke manier inzicht te geven in de karakteristieken van hun eigen team.
 • Teams op micro niveau tips te geven wat ze kunnen verbeteren zodat ze kleine stapjes kunnen nemen die behapbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan wisselend voorzitterschap in teamvergaderingen.
 • Teams aan te moedigen om zelf oplossingen te bedenken.
 • Teams zelf een plan van aanpak te laten maken om de zelfsturing te verhogen. Dit proces kan ondersteund worden door middel van coaching.

De zelfsturingsscan is al bij meerdere teams uitgezet. De reacties vanuit het team en van de managers waren zeer positief. De managers gaven aan dat ze de teams herkenden in de resultaten en dat zelfsturing nu veel meer een geladen begrip geworden is binnen de teams. De teams gaven aan er echt iets mee te kunnen en het gesprek samen aan te gaan.Probeer zelf nu ook geheel vrijblijvend en kosteloos de zelfsturingstest uit bij één van uw teams. Interesse? Neem dan z.s.m. contact op met Lars Damen via lars.damen@wiseup.nl. Lees hier meer..

Workflow app houdt zorgverleners in contact

Het is voor organisaties sinds kort mogelijk om direct online inzicht te krijgen in de relatie medewerker-cliënt. Die relatie speelt vooral bij persoonlijke zorg aan huis, zoals kraam- of thuiszorgorganisatie een grote rol in de klantbeleving. Bent u als manager altijd al benieuwd geweest of de cliënt wel tevreden is met de medewerker die hij van uw organisatie krijgt toegewezen? Dan kunt u dat nu via een door ons ontwikkelde mood-app achterhalen. De mood-app die we daarvoor samen met een zorgorganisatie hebben ontwikkeld, stelt zowel cliënt als medewerker dagelijks in staat zijn tevredenheid in te voeren.U of de planner krijgt een zgn. dashboard waarmee hij de tevredenheid kan monitoren en direct kan ingrijpen in de bezetting indien nodig. De mood-app is ingebouwd in een zgn. corporate communicatie app, een soort intranet dus. Daarin kunt u ook nieuwsberichten kwijt en alle relevante adressen voor uw medewerkers up-to-date houden.

communicatie

De corporate communicatie app is geschikt voor grote zorgorganisaties met 250+-medewerkers en heeft ook een social-knop waarmee teams met elkaar hun berichten uitwisselen. Juist nu medewerkers steeds minder op locatie van de werkgever komen en zelfstandig hun functie verrichten, is het van belang om hen de mogelijkheid te geven tot sociale uitwisseling. De mood-module is er niet om de werknemer te controleren maar hem of haar de mogelijkheid te geven om signalen naar de organisatie te geven over de eigen tevredenheid en die van de cliënt.

Interesse? Neem dan z.s.m. contact op met Inge Willems via inge.willems@wiseup.nl.

 

Yunio-logo-fc

E-book: “Hoe word ik een E-manager”

Cover Word een e-manager

In het verleden hebben wij al diverse projecten uitgevoerd waarin ICT een belangrijk onderdeel is. Deze ervaring in combinatie met onze bedrijfskundige vaardigheden en kennis op het gebied van onder andere  samenwerking, communicatie, HR en moderne organisatievormen heeft geleidt tot het dienstverleningsconcept: e-managing.Bij e-managing worden de nieuwe technologieën zoals apps op smartphone en tablet op een slimme manier ingebed in een nieuwe, aangepaste stijl van leidinggeven. In het boek “Hoe word ik een e-manager” dat geschreven is door Inge Willems, lees je waar het nieuwe leidinggeven om draait en hoe je profiteert van digitale middelen in leidinggeven.

Innovatie in zorgmanagement

Binnen de zorg zijn er veel ontwikkelingen gaande. Er wordt meer gevraagd van medewerkers en managers om betere zorg te verlenen tegen lagere kosten. Hoe gaan zorgorganisaties daarmee om en welke rol speelt innovatie hierin? Dat heeft E-managing gevraagd aan 30 zorgorganisaties. Hieronder vindt u ons rapport met de belangrijkste resultaten uit het onderzoek.

Voorpagina tumbnail rapport

Investeren in IT voor flexibele bedrijfscultuur en wendbaarheid

Nederlandse bedrijven verwachten groei en zetten in op innovatie en vernieuwing. Met name op het gebied van IT en communicatie wordt er geïnnoveerd. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNS Nipo in opdracht van Vodafone.

Flexibele IT- en communicatie systemen houden organisaties nu en in de toekomst wendbaar en effectief. Het is belangrijk je als bedrijf bewust te zijn van de snelheid waarop de bedrijfscultuur kan veranderen. De cultuur vraagt erom altijd en overal bereikbaar te zijn. Connectiviteit biedt kansen! Het biedt bedrijven de mogelijkheid creatief samen te werken, snel te reageren en op het goede moment en de juiste plek, de juiste gegevens te delen.

Bron: Het financieel dagblad 09-09-2015

Aftrap project “Innovatie in medewerkers- en cliëntparticipatie”

ZZG zorggroep in Gelderland start per 1 september met het vormgeven van een cliënt participation platform. De nadruk in de ouderenzorg komt steeds meer en meer te liggen op het empowerment van de cliënt. Oftewel hoe kan de zorgbehoevende cliënt zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Dit is een uitdaging voor zowel de cliënt als voor de zorgprofessional. Deze uitdaging neemt met zich mee dat de communicatie tussen de cliënt, zijn sociale omgeving en de zorgmedewerkers extra aandacht moet krijgen. Om dit te bewerkstelligen wordt een digitaal cliënten- en medewerkersplatform vormgegeven om zorgprofessionals op de juiste manier te ondersteunen en faciliteren.

Onze consultant Lars Damen neemt het projectmanagement op zich om dit platform vorm te geven. Ook voeren wij de begeleiding uit die de implementatie van dit nieuwe platform behoeft. Op die manier wordt er extra aandacht besteed aan het gebruik van het nieuwe systeem en krijgen cliënten en medewerkers de ondersteuning die nodig is om het systeem eigen te maken.

Logo ZZG

E-managing ook zeer geschikt voor ROC’s

Binnen de MBO cao wordt het werken in teams aangemoedigd. Doordat leraren aan de ene kant gestimuleerd worden om samen te werken maar aan de andere kant niet voortdurend met elkaar in contact kunnen staan biedt e-managing dé oplossing.

In de cao van het MBO komen duidelijk een aantal kenmerken terug die zeer goed aansluiten bij het werken in zelfsturende teams. Een zelfsturend team is een team wanneer een groep medewerkers moet samenwerken en hun activiteiten op elkaar moet afstemmen worden om een gezamenlijk doel te bereiken.

In de cao van het MBO wordt hierop aangestuurd:Zo wordt het werken in teams aangemoedigd en moeten werkgevers binnen het onderwijs rekening houden met de capaciteiten, competenties en belastbaarheid van medewerkers. Er wordt daarmee op team niveau gekeken naar competenties (artikel 3.4 lid 3). Hieruit blijkt dat er door het onderwijsteam en de leidinggevende gezocht moet worden naar een juiste mix van teamleden met competenties die elkaar aanvullen. Je zoekt daarmee niet naar een homogene docentenpopulatie maar naar een heterogene. Het draait ook bij zelfsturende teams om een goede mix van teamleden.

Bij het toewijzen van taken zal er worden gekeken naar de competenties van leraren in het team en wordt een taak toegewezen aan de persoon die deze het beste zal kunnen uitvoeren. Het zelfsturende karakter komt ook op dit punt terug in de cao. Zo wordt van de medewerkers in een team verwacht dat zij zelf bepalen welke taken voortkomen uit het onderwijsprogramma, hoeveel tijd deze taken kosten om uit te voeren en hoe zij deze taken over het jaar verspreiden en inplannen (Artikel 4a en 4b). De medewerkers krijgen daarmee meer regie en vrijheid en de leidinggevende heeft daardoor veel meer een bijsturende dan aansturende rol (artikel 4c). Daarnaast brengt de leidinggevende het definitieve voorstel van de planning en taakverdeling in stemming, dit kenmerkt een democratische of ten minste participatieve stijl van leidinggeven, een stijl die nodig is binnen zelfsturende teams om het maximale uit medewerkers te halen.

Tot slot past het hebben van loopbaangesprekken perfect binnen zelfsturende teams omdat het doel is dat medewerkers verschillende competenties en kwaliteiten ontwikkelen. Daarover kunnen in dergelijke gesprekken perfect afspraken worden gemaakt (artikel 4.1 lid 4a).

Kortom zelfsturing binnen het MBO wordt gestimuleerd vanuit de cao. Toch wil dit niet zeggen dat alle ROC’s al klaar zijn om dit in te voeren. Wij van e-managing kunnen uw ROC daarin begeleiden. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

De tien kritische succesfactoren van E-managing

Om e-managing tot een succes te maken binnen een organisatie onderscheiden wij tien kritische succesfactoren. Wij kunnen uw organisatie helpen bij de inrichting zodat aan deze kritische succesfactoren wordt voldaan. De tien kritische succesfactoren zijn:

 1. Heldere visie op zelfsturende teams en de benodigde leiderschapsstijl in relatie tot de bedrijfsvisie (zowel intern- als extern gericht).
 2. Draagvlak en betrokkenheid van directie en management, zodat nut en noodzaak op organisatieniveau wordt gedragen.
 3. Het bestaan van- of kunnen sturen naar een organisatiecultuur getypeerd door openstaan voor nieuwe (media)toepassingen en openheid voor veranderd gedrag en denkwijzen.
 4. Het zichtbaar maken van de meerwaarde van zelfsturing van medewerkers tegenover (toekomstige) werknemers, klanten en relaties.
 5. Het opstellen van een e-managing strategie.
 6. Het implementeren van een zelfsturing stappenplan met duidelijke doelstellingen.
 7. De motivatie, kennis en vaardigheden van medewerkers stimuleren in het omgaan met zelfsturing en e-managing binnen de bedrijfsvisie.
 8. Het faciliteren van de medewerkers om binnen de bedrijfsvisie zelfsturing toe te passen via een e-managingapp.
 9. Verankering van de werkwijze in het strategisch personeelsbeleid, communicatiebeleid, marketingbeleid en managementstijl.
 10. Het concreet (leren) toepassen van één of meerdere apps binnen de e-managing-aanpak.